İşçi Özlük Dosyası

  

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER    

          4857 sayılı yeni İş kanunu ile getirilen önemli düzenlemelerden biri de  İşçi özlük dosyasıdır. İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenlemek zorundadır. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, İş  Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşçi özlük dosyalarını düzenlemeyen, işveren veya işveren vekiline yasa gereği idari para cezası verilmektedir.

          Personel özlük dosyalarının şekli konusunda yasada açıkça bir düzenleme yapılmamış, İş  Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtlar şeklinde genel ifadelere yer verilmiştir. Ancak yasal hükümler ve personel departmanı işlemleri göz önünde bulundurulduğunda Bir özlük dosyasında; tüm belge ve bilgiler üçüncü şahıslardan saklı kalmak kaydıyla; bulunması gereken evraklar: 

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler;

 

       İşçi Alındığında Düzenlenmesi Gereken Belgeler;                  

               İş Sözleşmesi

               Aile Durumu Bildirimi

               Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

               Yıllık Ücretli İzin Çizelgesi  ( İzin hak ettiğinde doldurulması gerekiyor. )

       İşçiden İstenmesi Gereken Belgeler;

               İkametgâh Kâğıdı ( Resimli )

               Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( T.C. Kimlik Numaralı )

               Sağlık Raporu ( Ağır ve Tehlikeli İşlerde )

       İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Halinde Düzenlenmesi Gereken Belgeler;

               İbraname

               İşten Ayrılma Bildirgesi  (İşveren Tarafından İşçinin Çıkarılması halinde )  

       İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar,

 1. Adli Sicil Kaydı ( Sabıka Kaydı )
 2. Özürlü işçi ise Sakatlık Raporu aslı veya fotokopisi,
 3. Sakatlık İndiriminden yararlanabilmesi için ilgili defterdarlıktan indirim uygulanacağına dair yazı,
 4. Sakat işçi için İş Kur müracaat kayıt evrakı,
 5. Eski hükümlü ise İş Kur müracaat kayıt evrakı,
 6. Terör mağduru ise İş Kur müracaat kayıt evrakı,
 7. Yıl içinde ödenen Kümü latif  Vergi Matrahı ve Gelir Vergisi tutarı
 8. Kan Grubu Kartı
 9. Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor.
 10. Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,
 11. Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı,
 12. Fazla çalışma için işçinin onayının alındığı yazı,
 13. İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı.
 14. Şoför işçi için ehliyet fotokopisi
 15. Sözleşmesi iş kanununun 17 ve 29. maddesine göre feshedilen işçiye; aynı nitelikte personel ihtiyacı durumunda gönderilen davet yazısı,
 16. İşçiye verilen lehte ve aleyhte ihtar yazısı ve tutanaklar,